2 de febrer de 2021, dia internacional de les zones humides

 

Què són els aiguamolls?

Un aiguamoll és una zona de la superfície terrestre que està temporal o permanentment inundada, regulada per factors climàtics i en constant interrelació amb els éssers vius que l’habiten. Poden ser naturals o entròpics, d’aigua dolça o salobre i estan constituïts pels pantans, els manglars, els esters, les torberes, els marenys i els pantans.

Hi ha sis tipus principals d’aiguamolls, segons el Centre Regional Ramsar: marins, estuaris, lacustres, palustres, riberencs i artificials.

Els serveis que presten els aiguamolls, és a dir, els beneficis que obtenim d’aquests ecosistemes, són el control d’inundacions, reposició d’aigües subterrànies, estabilització de costes i protecció contra tempestes, retenció i exportació de sediments i nutrients, depuració d’aigües, reservoris de biodiversitat, recursos econòmics, valors culturals, d’esbarjo i turisme, i mitigació del canvi climàtic.

Biodiversitat

Gràcies a les seues especials característiques, aquests ecosistemes tenen gran importància ecològica, ja que són capaços d’albergar una gran diversitat d’espècies, tant vegetals com animals. De fet, les zones humides costaneres tenen les comunitats més productives i biològicament diverses del món.

A més a més, són zones de pas per a una gran quantitat d’aus migradores.

No obstant això, estudis científics han constatat que, a causa de l’agricultura, la construcció, la contaminació, la sobreexplotació, les espècies invasores i el canvi climàtic,  el paper de les zones humides com a reserves de biodiversitat està amenaçat, ja que s’estan perdent i degradant a un ritme més ràpid que qualsevol altre: des de 1900 s’han perdut més del 64% de zones humides de tot el món. Pel fet que la majoria de les espècies que es troben en aquesta mena d’ecosistemes són endèmiques, moltes d’elles estan en perill d’extinció.

Aiguamolls i canvi climàtic

Els aiguamolls són embornals naturals de CO₂, el principal gas d’efecte hivernacle i absorbeixen fins a 50 vegades més que les selves tropicals.

La pèrdua d’aquests ecosistemes pot suposar, a més de la no absorció, l’alliberament d’una enorme quantitat de gasos d’efecte d’hivernacle.

La protecció i conservació d’aquests ecosistemes es converteix en una eina per a combatre el canvi climàtic.

——- Texto en castellano ——- 

¿Qué son los humedales?

Un humedal es una zona de la superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan. Pueden ser naturales o entrópicos, de agua dulce o salobre y están constituidos por los pantanos, los manglares, los esteros, las turberas, las marismas y las ciénagas.

Hay seis tipos principales de humedales, según el Centro Regional Ramsar: marinos, estuarinos, lacustres, palustres, ribereños y artificiales.

Los servicios que prestan los humedales, es decir, los beneficios que obtenemos de estos ecosistemas, son el control de inundaciones, reposición de aguas subterráneas, estabilización de costas y protección contra tormentas, retención y exportación de sedimentos y nutrientes, depuración de aguas, reservorios de biodiversidad, recursos económicos, valores culturales, de recreo y turismo, y mitigación del cambio climático.

Biodiversidad

Gracias a sus especiales características, estos ecosistemas tienen gran importancia ecológica, ya que son capaces de albergar una gran diversidad de especies, tanto vegetales como animales. De hecho, las zonas húmedas costeras tienen las comunidades más productivas y biológicamente diversas del mundo.

Además son zonas de paso para una gran cantidad de aves migratorias.

Sin embargo, estudios científicos han constatado que, debido a la agricultura, la construcción, la contaminación, la sobreexplotación, las especies invasoras y el cambio climático,  el papel de las zonas húmedas como reservas de biodiversidad está amenazado, ya que se están perdiendo y degradando a un ritmo más rápido que cualquier otro: desde 1900 se han perdido más del 64 % de zonas húmedas de todo el mundo. Debido a que la mayoría de las especies que se encuentran en este tipo de ecosistemas son endémicas, muchas de ellas están en peligro de extinción.

 

Humedales y cambio climático

Los humedales son sumideros naturales de CO2, el principal gas de efecto invernadero y absorben hasta 50 veces más que las selvas tropicales.

La pérdida de estos ecosistemas puede suponer, además de la no absorción, la liberación de una enorme cantidad de gases de efecto invernadero.

La protección y conservación de estos ecosistemas se convierte en una herramienta para combatir el cambio climático.